ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА


Рябуха Наталія Олександрівна

декан факультету,
доктор мистецтвознавства, доцент

Заступник декана:
Косачова Ольга Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Фахівець: Косачова Олена В’ячеславівна
Секретар: Тлюняєва Лариса Вікторівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 734-99-24
Адреса: вул. Конторська, 1, 3-й корпус


Web-сайт факультету
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Факультет аудіовізуального мистецтва є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ХДАК, що готує кадри зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

До складу факультету аудіовізуального мистецтва входять наступні кафедри:
- кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства
- кафедра телебачення
- кафедра телерепортерської майстерності

Профільними є кафедри телебачення, телерепортерської майстерності, діяльність яких супроводжують відповідні навчально-технічні лабораторії та телестудія. Факультет аудіовізуального мистецтва було створено у 2009 році на базі організованого у 1997 році режисерсько-хореографічного факультету, який свого часу утворився внаслідок реорганізації факультету народної художньої творчості.

Факультет має свою матеріально-технічну базу, телестудію тощо.

На факультеті аудіовізуального мистецтва здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» як на денній, так і на заочній формах навчання за освітньо-професійними програмами «Режисура телебачення», «Телерепортерство», «Оператор телебачення». Наразі набір на заочну форму здійснюється лише на освітній ступінь «магістр».

Підготовка здобувачів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» зорієнтована на сучасні вимоги до фахівця сфери аудіовізуального мистецтва та виробництва. Сучасна аудіовізуальна освіта базується на кількох ціннісно-орієнтаційних моделях: освітньо-інформаційній, виховно-етичній та практично-утилітарній. Виклики сьогодення потребують не тільки синтезувати зазначені апробовані у світі моделі, але й скоригувати їх відповідно до національної специфіки. Викладачі та керівництво факультету прагнуть створити гідні умови для підготовки кадрів для українського аудіовізуального ринку з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.

У концепції навчального процесу втілена система багатоступеневої освіти, яка дозволяє адаптувати національну аудіовізуальну освіту до вимог сучасних європейських освітніх стандартів.

Модель організації навчального процесу поєднує як теоретичну, так і практичну складові. Заняття відбуваються в стінах Академії та на технічних базах телерадіокомпаній і продакш-студій м. Харкова. Співробітники кафедри мають можливість упроваджувати нові курси в межах блоку «Професійно-орієнтовних дисциплін», які орієнтують майбутніх фахівців на вивчення новітніх спеціальних фахових дисциплін. Усе це забезпечує формування фахівця, здатного створити новаторський аудіовізуальний продукт, працювати в складних умовах динамічних соціокультурних та економічних змін.

Систематична профорієнтаційна робота на факультеті свідчить про те, що суспільний попит на фахівців аудіовізуальної сфери є стабільним. Конкурс на означені освітньо-професійні програми є доказом високої фахової підготовки на факультеті та конкурентоспроможності випускників факультету на сучасному ринку праці.

Творчі досягнення кафедр факультету відзначені дипломами лауреатів таких конкурсів: «КІНОКО», «Золота хвиля», «Золотий Георгій», «Кришталеві джерела», «Пролог», «FAST FEST WEEKEND», «Україна молода» та ін. Важливим завданням є забезпечення подальшого творчо-мистецького розвитку студентів і викладачів факультету.

Науково-методична та теоретична робота на факультеті орієнтована на ґрунтовне осмислення змін у сучасній аудіовізуальній культурі та медійному середовищі, що є одним з пріоритетів розвитку факультету.